当前位置: 主页 > 百家姓 >


百家姓全文查询,百家姓全文带拼音

时间:09-09 阅读量: 作者: 文字网

zhào qián sūn lǐ   zhōu wú zhèng wáng 
赵 钱 孙 李 ,周 吴 郑 王 。

féng chén chǔ wèi   jiǎng shěn hán yáng 
冯 陈 褚 卫 ,蒋 沈 韩 杨 。

zhū qín yoú xǔ   hé Lǚ shī zhāng 
朱 秦 尤 许 ,何 吕 施 张 。

kǒng cáo yán huà   jīn wèi táo jiāng 
孔 曹 严 华 ,金 魏 陶 姜 。

qī xiè zōu yù   bǎi shuǐ dòu zhāng 
戚 谢 邹 喻 ,柏 水 窦 章 。

yún sū pān gě   xī fàn péng Láng 
云 苏 潘 葛 ,奚 范 彭 郎 。

Lǔ wéi chāng mǎ  miáo fèng huā fāng 
鲁 韦 昌 马 , 苗 凤 花 方 。

yú Rén yuán Liǔ   fēng bào shǐ táng 
俞 任 袁 柳 ,酆 鲍 史 唐 。

fèi Lián cén xuē   Léi hè ní tāng 
费 廉 岑 薛 ,雷 贺 倪 汤

téng yīn Luó bì   hǎo wū ān cháng 
滕 殷 罗 毕 ,郝 邬 安 常

yuè yú shí fù       pí biàn qí kāng 
乐 于 时 傅 ,皮 卞 齐 康

wǔ yú yuán bǔ   gù mèng píng huáng 
伍 余 元 卜 ,    顾 孟 平 黄 。

hé mù xiāo yǐn   yáo shào zhàn wāng 
和 穆 萧 尹 ,    姚 邵 湛 汪 。

qí máo yǔ dí   mǐ bèi míng zāng 
祁 毛 禹 狄 ,    米 贝 明 臧 。

jì fú chéng dài   tán sòng máo páng 
计 伏 成 戴 ,    谈 宋 茅 庞 。

xióng jǐ shū qū   xiàng zhù dǒng Liáng 
熊 纪 舒 屈 , 项 祝 董 梁 。

dù Ruǎn Lán mǐn   xí jì má qiáng 
杜 阮 蓝 闵 , 席 季 麻 强 。

jiǎ Lù Lóu wēi   jiāng tóng yán guō 
贾 路 娄 危 , 江 童 颜 郭 。

méi shèng Lín diāo   zhōng xú qiū Luò 
梅 盛 林 刁 , 钟 徐 邱 骆 。

gāo xià cài tián   fán hú Líng huò 
高 夏 蔡 田 , 樊 胡 凌 霍 。

yú wàn zhī kē   zǎn guǎn Lú mò 
虞 万 支 柯 , 昝 管 卢 莫 。

jīng fáng qiú miào   gān xiè yīng zōng 
经 房 裘 缪 , 干 解 应 宗 。

dīng xuān bēn dèng   yù shàn háng hóng 
丁 宣 贲 邓 , 郁 单 杭 洪 。

bāo zhū zuǒ shí   cuī jí niǔ gōng 
包 诸 左 石 , 崔 吉 钮 龚 。

chéng jī xíng huá   péi Lù Róng wēng 
程 嵇 邢 滑 , 裴 陆 荣 翁 。

xún yáng yú huì   zhēn qū jiā fēng 
荀 羊 於 惠 , 甄 曲 家 封 。

Ruì yì chǔ jìn   jí bǐng mí sōng 
芮 羿 储 靳 , 汲 邴 糜 松 。

jǐng duàn fù wū   wū jiāo bā gōng 
井 段 富 巫 , 乌 焦 巴 弓 。

mù kuí shān gǔ   chē hóu fú péng 
牧 隗 山 谷 , 车 侯 宓 蓬 。

quán xī bān yǎng   qiū zhòng yī gōng 
全 郗 班 仰 , 秋 仲 伊 宫 。

nìng qiú Luán bào   gān tǒu Lì Róng 
宁 仇 栾 暴 , 甘 钭 厉 戎 。

zǔ wǔ fú Liú   jǐng zhān shù Lóng 
祖 武 符 刘 , 景 詹 束 龙 。

yè xìng sī sháo   gào Lí jì bó 
叶 幸 司 韶 , 郜 黎 蓟 薄 。

yìn sù bái huái   pú tái cóng è 
印 宿 白 怀 , 蒲 邰 从 鄂 。

suǒ xián jí Lài   zhuó Lìn tù méng 
索 咸 籍 赖 , 卓 蔺 屠 蒙 。

chí qiáo yīn yù   xū nài cāng shuāng 
池 乔 阴 鬱 , 胥 能 苍 双 。

wén shēn dǎng zhái   tán gòng Láo páng 
闻 莘 党 翟 , 谭 贡 劳 逄 。

jī shēn fú dǔ   Rǎn zǎi Lì yōng 
姬 申 扶 堵 , 冉 宰 郦 雍 。

xì qú sāng guì   pú niú shòu tōng 
卻 璩 桑 桂 , 濮 牛 寿 通 。

biān hù yān jì   jiá pǔ shàng nóng 
边 扈 燕 冀 , 郏 浦 尚 农 。

wēn bié zhuāng yàn   chái qú yán chōng 
温 别 庄 晏 , 柴 瞿 阎 充 。

mù Lián Rú xí   huàn ài yú Róng 
慕 连 茹 习 , 宦 艾 鱼 容 。

xiàng gǔ yì shèn   gē Liào yǔ zhōng 
向 古 易 慎 , 戈 廖 庾 终 。

jì jū héng bù   dū gěng mǎn hóng 
暨 居 衡 步 , 都 耿 满 弘 。

kuāng guó wén kòu   guǎng Lù quē dōng 
匡 国 文 寇 , 广 禄 阙 东 。

ōu shū wò Lì   yù yuè kuí Lóng 
欧 殳 沃 利 , 蔚 越 夔 隆 。

shī gǒng shè niè   cháo gōu áo Róng 
师 巩 厍 聂 , 晁 勾 敖 融

Lěng zī xīn kàn   nā jiǎn Ráo kōng 
冷 訾 辛 阚 , 那 简 饶 空 。

zēng wú shā niè   yǎng jū xū féng 
曾 毋 沙 乜 , 养 鞠 须 丰 。

cháo guān kuǎi xiāng   zhā hòu jīng hóng 
巢 关 蒯 相 , 查 后 荆 红 。

yóu zhú quán Lù   gě yì huán gōng 
游 竺 权 逯 , 盖 益 桓 公 。

百家姓《复姓》

mò qí sī mǎ   shàng guān ōu yáng 
万 俟 司 马 , 上 官 欧 阳 。

xià hóu zhū gě   wén rén dōng fāng 
夏 侯 诸 葛 , 闻 人 东 方 。

hè lián huáng fǔ   yù chí gōng yáng 
赫 连 皇 甫 , 尉 迟 公 羊 。

tán tái gōng yě   zōng zhèng pú yáng 
澹 台 公 冶 , 宗 政 濮 阳 。

chún yú chán yú   tài shū shēn tú 
淳 于 单 于 , 太 叔 申 屠 。

gōng sūn zhòng sūn   xuān yuán Líng hú 
公 孙 仲 孙 , 轩 辕 令 狐 。

zhōng lí yǔ wén   zhǎng sūn mù róng 
钟 离 宇 文 , 长 孙 慕 容 。

xiān yú Lǘ qiū   sī tú sī kōng 
鲜 于 闾 丘 , 司 徒 司 空 。

qí guān sī kòu   zhǎng dū zǐ jū 
丌 官 司 寇 , 仉 督 子 车 。

zhuān sūn duān mù   wū mǎ gōng xī 
颛 孙 端 木 , 巫 马 公 西 。

qī diāo yuè zhèng   Rǎng sì gōng liáng
漆 雕 乐 正 , 壤 驷 公 良 。

tuò bá jiá gǔ   zǎi fǔ gǔ liáng 
拓 跋 夹 谷 , 宰 父 谷 梁 。

jìn chǔ yán fǎ   rǔ yān tú qīn 
晋 楚 闫 法 , 汝 鄢 涂 钦 。

duàn gān bǎi lǐ   dōng guō nán mén 
段 干 百 里 , 东 郭 南 门 。

hū yán guī hǎi   yáng shé wēi shēng 
呼 延 归 海 , 羊 舌 微 生 。

yuè shuài gōu kòng   kuàng hòu yǒu qín 
岳 帅 缑 亢 , 况 郈 有 琴 。

Liáng qiū zuǒ qiū   dōng mén xī mén 
梁 丘 左 丘 , 东 门 西 门 。

shāng móu shé nài   bó shǎng nán gōng 
商 牟 佘 佴 , 伯 赏 南 宫 。

mò hǎ qiáo dá   nián ài yáng tóng 
墨 哈 谯 笪 , 年 爱 阳 佟 。

dì wǔ yán fú   bǎi jiā xìng zhōng 
第 五 言 福 , 百 家 姓 终 。


中国人口最多的前十大姓(2020年)

 1.李姓-占全中国汉族人口的 7.94%=95,300,000人。

 2.王姓 -占全中国汉族人口的 7.41%=88,900,000人。

 3.张姓 -占全中国汉族人口的 7.07%=84,800,000人。

 4.刘姓 -占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。

 5.陈姓 -占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。

 6.杨姓 -占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。

 7.赵姓 -占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。

 8.黄姓 -占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。

 9.周姓 -占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。

 10.吴姓-占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。

 中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5.5亿人。

 01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴

 11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

 21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

 31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

 41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

 51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

 61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆

 71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

 81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤

 91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

 第101—200名

 101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

 111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

 121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

 131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

 141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

 151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

 161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

 171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

 181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

 191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

 第201—300名

 201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

 211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

 221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆

 231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜

 241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟

 251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

 261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封

 271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

 281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬

 291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺